T 

Thông tư 12/2011/TT-BTNM

THÔNG TƯ
Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯƠNG