Thông tư 01/2012/TT-BTNMT

 THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT; LẬP VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢNBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG