Đề Án Bảo Vệ Môi Trường

Lập ĐTM (Đánh giá Tác động Môi trường): Đánh giá tác động môi trường được áp dụng đối với dự án có tính chất, ngành nghề được quy đinh tại phụ lục 2 của Nghị Định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011.

        Đánh giá tác động môi trường có 2 cấp phê duyệt đó là cấp Tỉnh  và cấp Bộ. Tùy thuộc vào tính chất và quy mô dự án mà chi phí và thời gian lập sẽ khác nhau.

       Quy trình thực hiện ĐTM gồm các bước sau:

1. Khảo sát, thu thập số liệu.

2. Lấy mẫu, đo đạc môi trường nền

3. Tổng hợp số liệu, tham vấn cộng đồng, viết báo cáo

4. Trình hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền thẩm định và sắp xếp lịch họp hội đồng.

5. Cơ quan thẩm quyền tổ chức họp thẩm định. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải tham dự.

6. Hoàn chỉnh báo cáo, nộp lại hồ sơ chờ phê duyệt.

 

 
 
Bài viết cùng loại