1.      Công việc trong văn phòng liên qua đến công trình

2.      Công việc ngoài công trình

3.      Công việc hoàn tất công trình