Công Ty Lục Sâm

HTXLNT của Công ty Lục Sâm đã hoàn thiện và vận hành ổn định

 

HTXLNT của Công ty Giang Minh đã hoàn thiện và vận hành ổn định

 

HTXLNT của Công ty Diễn Viên đã hoàn thiện và vận hành ổn định

 

Hệ thống XLNT đã được xây dựng hoàn chỉnh và đang vận hành ổn định